Beiratkozás 2021-2022.

Körzetek 2021-2022.

Iskolánk bemutatása

Szülői tájékoztató 2021-2022.

Adatlap 2021-2022

Életvitel szerinti lakcím nyilatkozat 2021-2022.

2020. szeptember 1-jétől módosult a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§ (7-8) bekezdése, amely alapján:
 (7) *  Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősülha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

 Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

A járási vezető védőnőt tankerületünk a fentiekkel kapcsolatban tájékoztatta, aki a jogszabályváltozásról a területi védőnőket értesítette.

www.gyermekalapellatas.hu honlapon a védőnő keresőben település és utca megadásával mindenki megtalálja a területi védőnőjének az elérhetőségét, ha rákkantint a nevére.
https://www.antsz.hu/AntszDistricts/HealthCareVisitorSearch.action?clientid=vedonoi

Törvényes képviselő nyilatkozat 2021-2022.

Nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatásról 2021-2022.

Adatkezelési tájékoztató 2021-2022.

Étkezési igény 2021-2022.

Nyilatkozat kedvezményes étkezéshez 2021-2022.

Időpontfoglalás a beiratkozáshoz

Hasznos linkek:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/19_2021_EMMI_hatarozat.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese
https://kk.gov.hu/hirek-szigetszentmiklosi
https://www.oktatas.hu/kozneveles/igazolvanyok/diakigazolvany/mo_diakigazolvany_igenyles

További tájékoztatások:

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2021/2022. tanévre vonatkozó működési körzetei:

https://kk.gov.hu/pest-megyei-pedagogiai-szakszolgalat-2021-2022-tanevre-vonatkozo-mukodesi-korzetei

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem (települési önkormányzat jegyzője)

http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/100/JEGYZ30000

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása (1997. évi XXXI. törvény [ Gyvt. ]) (települési önkormányzat jegyzője)

67/A. § *  (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) *  a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésbena rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.
(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.