Színművészeti képzés

Az alapfokú színművészeti képzés célrendszere és funkciói
1. Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi nevelés lehetőséget biztosít a színművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait.
2. A képzés lehetővé teszi a színművészet területén minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételt; a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését; differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, azok széles körű alkalmazását; az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerését; a színjáték kulturális tradícióinak megismerését; a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítését; azt, hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a színjátékban is alkalmazni tudják; minél több élő és felvett színházi előadás – köztük társaik által készített produkciók – megtekintését; a színházi-drámai formával való kísérletezést, továbbá a színjátéknak mint
művészi kommunikációs formának megtapasztalását, azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák; a közös alkotómunka örömteli együttlétét; az önkifejezést; – az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére, és azokat a színházi tanulmányaik során hasznosítani is tudják.
Általános fejlesztési követelmények:
A színművészet területén készítse fel a tanulókat drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására, különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, színházi improvizációra, karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, különféle szerepek megformálására, a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, a más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a szerepalkotás során, színházi előadások elemzésére, értékelésére.
Ismertesse meg a tanulókkal a színházi alapfogalmakat /szakkifejezéseket, a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat, a színházi műfajokat, a szöveg- és előadás-elemzés szempontjait, a színészi játék alapvető iskoláit, a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét, napjaink színházi struktúráját.