Zeneművészeti képzés

Alapelvünk nyugodt, művészetek iránt fogékony, kulturált gyermekek nevelése. A zene ismerete, gyakorlása a gyermek szellemi és fizikai képességeit egyaránt rendkívül intenzíven és sokrétűen fejleszti. Harmonikusabb lelkületű, humánusabb embereket nevelhetünk azokból a gyermekekből, akik a művészetek területén is jártasak. Zenei nevelésünk célja, hogy formálja a valóság és a művészeti alkotások esztétikai megismeréséhez, érzelmi átéléséhez, értékeléséhez szükséges ismereteket, készségeket. Ezt a folyamatot a zenetanároknak kötelességük segíteni.
Célunk, hogy minden növendékünk számára örömforrássá váljék az éneklés és a hangszeres
muzsika egyaránt. Törekszünk arra, hogy minél gyakrabban átélhessék a közös muzsikálás egyedüli
élményét.
Fontos, hogy tanulóink ismerjék a zenei írást, olvasást, értő hallgatói legyenek az igényes zenének. Meg kell alapoznunk diákjaink munkakultúráját, fejlesztve kötelességtudatukat, ki kell alakítani a rendszeres, pontos munkavégzés szokásait. Amennyiben igény van rá, tehetséges tanítványainkat felkaroljuk, és zenei pályára segítjük. Zenei programok szervezésével a szabadidő tartalmas eltöltésére irányítjuk érdeklődésüket.
Városunk zenei életében igyekszünk meghatározó szerepet betölteni, előadásokkal, zenei programokkal színesítjük a település művészeti életét, segítjük a muzsikálás színvonalasabbá tételét az oktatási és kulturális intézményekben.
Névadónk, Ádám Jenő örökségét hozzá méltó módon ápoljuk, tiszteletére emlékkoncerteket, kiállításokat, versenyeket szervezünk. A helyi hagyományok ápolása, Ádám Jenő és Molnár Imre zenei örökségének továbbvitele alapfeladatunk. A kulturált zeneoktatás alapfeltétele a kulturált környezet, egy jól felszerelt, megfelelő méretű iskolaépület. Szeretnénk növendékeinknek minden lehetőséget biztosítani ezen a területen is, hogy még eredményesebben végezhessék tanulmányaikat.
Igyekszünk kialakítani egy állandó, magasan kvalifikált tantestületet, mely nem csupán különálló hangszeres és elméletet oktató tanárokból áll, hanem egymás munkáját ismerő, segítő emberekből. Igény és lehetőség szerint növeljük tanulólétszámunkat, zenetanulásra alkalmas gyerekekkel bővítjük meglévő tanszakainkat. Szívesen hozunk létre újakat is, emellett szorgalmazzuk a további kamaracsoportok kialakítását. Megerősítjük zenekarainkat, egyre több lehetőséget biztosítunk fellépésekre. Az iskola jó hírét eredményeinkkel erősbítjük, kapcsolatainkat folyamatosan fejlesztjük.
Arra törekszünk, hogy tanulóink ne csak néhány évet töltsenek el zenetanulással, hanem életük részévé váljon a muzsikálás, a tehetséges növendékek közül pedig egyre többen kerülhessenek zenei pályára. Intézményünk fejlődése eredményeként egyre intenzívebben kapcsolódunk az országos és
nemzetközi zenei vérkeringésbe.